<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon har mycket svårt att ta sig till vallokalen eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning).

En röstberättigad behöver inte visa upp till exempel ett läkarintyg eller någon noggrannare utredning om att förutsättningarna för hemmaröstning uppfylls. Personens egen eller närståendes bedömning av situationen är tillräcklig. I samband med hemmaröstning ska den röstande genom att underteckna följebrevet försäkra att de uppgifter han eller hon har lämnat är riktiga.

I samband med hemmaröstningen får också en närståendevårdare (enligt lagen om stöd för närståendevård) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta, om närståendevårdaren finns upptagen i förteckningen över röstberättigade i samma församling. Av närståendevårdaren förutsätts inte utöver försäkran på anmälningsblanketten någon ytterligare utredning över att han eller hon är officiell närståendevårdare för den person som har rätt att rösta hemma.

Hemmaröstning kan i regel förrättas även om en röstande som ingår i församlingens förteckning över röstberättigade och antecknats ha rösträtt skulle bo till exempel på en vårdinstitution som ligger i en grannförsamling.

Anmälan om hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning ska göras senast fredagen innan förhandsröstningen inleds, det vill säga 4.11.2022 före klockan 16. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas till pastorsexpeditionen eller församlingens kansli i den församling i vars förteckning över röstberättigade personen har antecknats.

Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon. Den kan också göras via e-post. En skriftlig anmälan kan göras på en särskild blankett som tagits fram för detta ändamål och som ska finnas tillgänglig på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli och kan skrivas ut på webbplatsen info.församlingsvalet.fi. Anmälan kan också göras på den röstandes vägnar av en person som denna utsett, till exempel en närstående. En skriftlig anmälan ska undertecknas.

Mer information

Ta kontakt med pastorskansliet i din församling för mera information. Om du inte vet till vilken församling du hör kan du ta reda på det här.