<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Är det sämjoval i din församling?

Till det demokratiska valsystemet hör att man i första hand ordnar val. Sämjoval är dock möjligt i några situationer.

Sämjoval betyder att man inte ordnar röstning i församlingen utan alla nominerade kandidater blir ordinarie medlemmar eller suppleanter utan röstning.

Vid sämjoval är det ingen röstning på valdagen. Däremot ordnas nog förhandsröstning för röstberättigade från andra församlingar eftersom förhandsröstning ordnas i hela landet.

I kyrkliga samfälligheter ordnas två val: till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet. Båda valen har skilda kandidatlistor. I en kyrklig samfällighet kan det vara sämjoval i det ena valet men inte i det andra.

Kandidaterna i församlingar med sämjoval kan också besvara frågorna i valkompassen. Då har personen i fråga inget kandidatnummer.

När är det fråga om sämjoval?

Sämjoval kommer i fråga om

  1. det lämnas in endast en godkänd kandidatlista, där valmansföreningen uppger de ordinarie medlemmarna samt sätter ersättarna i ordningsföljd.
  2. det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet ordinarie medlemmar som ska väljas till organet eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas. (51 § i valordningen för kyrkan)

Valmansföreningen ska, i det fall att endast en godkänd kandidatlista inlämnas, uppge i stiftelseurkunden vilka kandidater som ska bli ordinarie medlemmar och sätta ersättarna i ordningsföljd. Om kandidaterna inte har uppgetts i stiftelseurkunden enligt ovanstående förrättas val mellan de ordinarie medlemmarna och ersättarna, trots att endast en godkänd kandidatlista har lämnats in.

Förutsättningarna för sämjoval uppfylls också om det på flera än en kandidatlista ställs upp högst så många kandidater som antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om till exempel sammanlagt 19 kandidater är uppställda i valet på tre olika valmansföreningars kandidatlistor och 19 medlemmar ska väljas till kyrkofullmäktige blir det fråga om sämjoval, och de aktuella kandidaterna väljs utan röstning.

Sämjoval kommer däremot inte i fråga om det på de godkända kandidatlistorna finns flera kandidater än antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om det finns flera än en godkänd kandidatlista har valmansföreningens indelning av kandidaterna i ordinarie medlemmar och suppleanter ingen betydelse, utan alla personer som finns på listan anses vara jämbördiga kandidater.