DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR REGISTRET ÖVER VALMANSFÖRENINGAR I FÖRSAMLINGARNA

Registeransvarig

Kyrkostyrelsen (FO-nummer 0118950-3)

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

PB 210, 00131 Helsingfors

tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Aku Sonninen

Kyrkostyrelsen

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

tfn 050 3243 159, aku.sonninen(at)evl.fi

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Valmansföreningar per församling

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för information om planerade valmansföreningar och kandidatrekrytering. Ändamålet är att väcka intresse för kyrkan och församlingarnas verksamhet, höja antalet kandidater i valet 2018 och göra det lättare för personer som överväger att kandidera att hitta valmansföreningar som passar deras värderingar och mål. Uppgifterna används också i Kyrkans kommunikations valmarknadsföring och valkommunikation.

Personuppgifterna behandlas på basis av den registeransvarigas berättigade intresse. Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 grundar sig behandlingen av uppgifter på artikel 6 punkt 1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är personer som planerar att bilda en valmansförening eller fungera som en valmansförenings kontaktperson vid församlingsvalet 2018.

I registret införs namn, e-postadress, telefonnummer och hemförsamling för kontaktpersonen för den grupp som planerar att bilda en valmansförening samt namn, webbsida, bakgrundsinformation och frivillig presentationstext för den grupp kontaktpersonen representerar.

Uppgiftskällor

Uppgifterna fås av den registrerade själv som fyller i en blankett på webbsidan församlingsvalet.fi.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna ur registret publiceras och finns tillgängliga för alla på webbsidan församlingsvalet.fi i modulen för valmansföreningarna marknadsföring och kandidatrekrytering.

Lagringstid

Personuppgifterna lagras under den tid kandidatrekryteringen och valkommunikationen pågår. Tillträdet till tjänsten och datainnehållet stängs när kandidatnomineringen upphör 17.9.2018. Därefter sparas uppgifterna för valkommunikationen. Uppgifterna raderas i slutet av 2018.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
     
  • av den registeransvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
     
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
     
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

 

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå

PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiÖppna länk i ny flik