DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KANDIDATUPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN
FÖRSAMLINGSVALET.FI

Registeransvarig

Kyrkostyrelsen (FO-nummer 0118950-3)

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

PB 210, 00131 Helsingfors

tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Aku Sonninen

Kyrkostyrelsen

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

tfn 050 3243 159, aku.sonninen(at)evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Kandidatuppgifter för webbplatsen församlingsvalet.fi

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för kommunikation om församlingsvalet, kandideringen och valresultatet. Ändamålet är också att öka valdeltagandet samt intresset för kyrkan och församlingarnas verksamhet. Med uppgifterna underlättas också väljarnas röstningsbeslut.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 grundar sig behandlingen av uppgifter på artikel 6 punkt 1 a och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Kandidatinformation om kandidater som gett sitt samtycke publiceras på webbplatsen församlingsvalet.fi. När valresultatet är klart publiceras information om alla invalda på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är kandidater i församlingsvalet 2018 som har gett sitt samtycke till att deras uppgifter publiceras samt de invalda förtroendevalda.

I registret införs kandidaternas namn, tilltalsnamn, hemort, titel eller yrke, kandidatnummer, församling, val som kandidaten deltar i, beteckningen på kandidatlistan, antal röster, jämförelsetal och status (vald, på reservplats eller inte vald).

Uppgiftskällor

Uppgifterna om kandidaterna och de invalda fås från församlingsvalets resultattjänst som skapats för församlingarnas räkning.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna ur registret publiceras och finns tillgängliga för alla på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Lagringstid

Personuppgifterna lagras under den tid valet förrättas och resultatet kommuniceras. Uppgifterna raderas när valet är över och resultatet har kommunicerats och analyserats.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 

  • av den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
     
  • av den registeransvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
     
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
     
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

 

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå

PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiÖppna länk i ny flik