<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

I församlingsvalet väljs medlemmar till kyrkofullmäktige och församlingsråden, de organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

De förtroendevalda som utses i församlingsvalet fattar beslut i många viktiga frågor som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet, förvaltning och ekonomi. De beslutar till exempel om:

  • församlingens kyrkoskattesats, budget och andra ekonomiska frågor
  • byggprojekt
  • understöd
  • rekrytering och nya tjänster
  • prioriteringar i församlingens verksamhet
  • användningen av församlingens lokaler.

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.

Församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslutsfattande organ

Grafisk framställning över församlingsorganen.

I en självständig församling:

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och leder en självständig församlings verksamhet. Fullmäktige fattar de viktigaste besluten om församlingens ekonomi och tjänsteinnehavare och utser medlemmar i kyrkorådet. Till kyrkofullmäktiges bord hör till exempel beslut om riktlinjerna för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggprojekt och nya tjänster. Ledamöterna i fullmäktige har rösträtt vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige, kyrkomötesombud och biskop.

Kyrkofullmäktige utses genom församlingsval och har mellan 11 och 39 medlemmar beroende på församlingens medlemsantal.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, som i sin tur ansvarar för den konkreta ledningen och bereder ärenden som ska avgöras av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet ansvarar för församlingens allmänna förvaltning och sköter församlingens ekonomi. Kyrkorådet representerar församlingen i förhållande till staten och andra myndigheter, ingår avtal och representerar i juridiska situationer. Kyrkorådet väljer största delen av församlingens tjänsteinnehavare.

I en kyrklig samfällighet:

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om den kyrkliga samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Fullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna. I en kyrklig samfällighet utövas beslutanderätten av gemensamt kyrkofullmäktige, som utses genom församlingsval. Ledamöterna har rösträtt vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige, kyrkomötesombud och biskop.

Gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval och har mellan 21 och 91 medlemmar beroende på församlingens medlemsantal.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser gemensamma kyrkorådet, som ansvarar för den konkreta ledningen och bereder ärenden som ska avgöras av gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är samfällighetens verkställande organ och förvaltningsorgan. Rådet leder den kyrkliga samfällighetens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Rådet representerar samfälligheten och bereder och verkställer gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Gemensamma kyrkorådet leder också de former av församlingsarbete som sköts av samfälligheten.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet väljs vartannat år av gemensamma kyrkofullmäktige. Domkapitlet utser kyrkoherden från en av de församlingar som hör till samfälligheten som ordförande.

Gemensamma kyrkorådets arbete styrs av ett reglemente som kyrkofullmäktige fastställer. I reglementet definieras bland annat antalet medlemmar i gemensamma kyrkorådet inom intervallet 5 till 15 personer.

Församlingsrådet

Församlingsrådet sköter verksamheten i en församling som hör till en kyrklig samfällighet. Medlemmarna i församlingsrådet planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Gudstjänstlivet, musikarbetet, barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

Utöver församlingens kyrkoherde har församlingsrådet 8 till 16 medlemmar som utses genom församlingsval.

Antal medlemmar

Antalet medlemmar i de olika kyrkliga organen beror på folkmängden i församlingen eller samfälligheten.

Antalet medlemmar i kyrkofullmäktige då folkmängden är:

1 000 personer eller färre: 11
1 001–4 000: 15
4 001–7 000: 19
7 001–10 000: 23
10 001–20 000: 27
20 001–50 000: 33
över 50 000: 39.

Antalet medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige då folkmängden är:

10 000 personer eller färre: 21
10 001–20 000: 31
20 001–40 000: 41
40 001–150 000: 51
150 001–300 000: 61
över 300 000: 91.

Antalet medlemmar i församlingsrådet då folkmängden är:

2 000 personer eller färre: 8
2 001– 4 000: 10
4 001–10 000: 12
10 001–20 000: 14
över 20 000: 16.